Adatvédelmi tájékoztató 1 app alkalmazásfejlesztő versenyre történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezeléshez

Adatkezelés célja

A verseny lebonyolításához a jelentkezők adatainak felvétele, tárolása a budapesti Műszaki Egyetem (továbbiakban: BME) által meghirdetett 1app alkalmazásfejlesztő versenyre való jelentkezés céljából.

Adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) a) pontja szerinti, Ön által megadott hozzájárulás amely bármikor visszavonható.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Jelentkező neve, születési neve, születési ideje, állampolgársága, állandó lakcíme (ország, település, irányítószám), mobiltelefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a BME a verseny végéig 2017. november 23. napjáig tárolja és kezeli.

Adattörlés és adatmódosítás

A feltöltött adatok és csatolmányok módosítását a pályázó bármikor önállóan el tudja végezni.

 

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettnek joga van személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérni, továbbá adatainak helyesbítését, törlését, zárolását kérni az Infotv. alapján az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: 1app@nisz.hu

Levelezési cím:

A pályázó a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). A fentieken túlmenően a pályázó keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye - választása szerint a pályázó lakóhelye - szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.